Ideari de germandats i confraries salesianes

24 octubre 2018

Presentació

Les Germandats i Confraries Penitencials estan àmpliament representades en diferents obres de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora de Sevilla. Aquesta presència neix, fonamentalment, de les Associacions Locals dels AA.AA. Salesians, en íntima connexió amb les “Vocalies de Pietat” d’aquestes.

Posteriorment s’han vingut afegint a aquest grup de Confraries que radiquen en presències salesianes, unes altres que així mateix estan vinculades a les nostres obres des del seu origen infantil o juvenil, com ara les germanors de l’”Entrada de Jesús a Jerusalem” o bé per pertànyer a parròquies que han estat encomanades als salesians.

Aquestes Germandats, amb els seus Estatuts renovats o en vies de renovació, d’acord amb el Codi de Dret Canònic, vinculades als AA.AA. Salesians de formes diferents, o vinculades a les nostres presències per raons de tipus pastoral, o per simple radicació de seu, manifesten clarament la seva disposició a participar del Projecte Pastoral Salesià, mitjançant les Associacions de AA. AA. Salesians, o mitjançant altres referències, com pot ser la parroquial

El present IDEARI té com a finalitat, doncs:

Articular la vinculació d’aquest grup de Germandats i Confraries amb els grups de Família Salesiana, especialment amb les corresponents Associacions Locals d’AA.AA. de Don Bosco.

Expressar els elements més rellevants de la Identitat Salesiana en relació amb les Germandats i Confraries.

Indicar els aspectes del Projecte Pastoral Salesià que emmarcarien el compromís de les Germandats i Confraries amb la Pastoral de l’Obra o Família Salesiana local

I. La comunió en les Germandats i Confraries Salesianes

Les Germandats i Confraries “salesianes”

Viuen i expressen la Comunió Eclesial mitjançant la seva adhesió al Summe Pontífex, al Magisteri de l’Església i al Pastor de la diòcesi. En aquest sentit, juntament amb tota la Família Salesiana, s’identifiquen amb Don Bosco qui “va manifestar la seua eclesialitat mitjançant l’oració incessant, la docilitat al Magisteri, la seva disponibilitat a l’ajuda econòmica, la coresponsabilitat en el servei al Poble de Déu, la defensa escrita i oral del Papa i del col·legi apostòlic, la fidelitat a les opcions d’Església, l’acceptació plena de les indicacions i orientacions doctrinals i un lliurament sense reserva.” (Identitat de la Comunió en la FS. de S. Juan Bosco, 14.)

Col·laboren i participen activament en la Pastoral parroquial i interparroquial, al costat d’altres institucions seglars, especialment aquelles que tenen com a objectiu el bé dels joves, sobretot els més necessitats.

Viuen la comunió amb els AA.AA. de Don Bosco (amb els qui programen alguna reunió anual de Juntes Directives) i altres grups de Família Salesiana, fomentant tot el que promogui l’acció pastoral comuna o la posada en pràctica de projectes compartits.

Programen les seves activitats i iniciatives d’acord amb la Comunitat Salesiana, el Rector i el Consell Educatiu-Pastoral de l’Obra Salesiana.

A través del Consiliari / Capellà, del Germà Major i de la Junta Directiva o de Govern, promouen tot tipus d’actuacions i iniciatives que facilitin el coneixement personal amb els altres grups de la Família i el Moviment Salesià.

II. La pastoral de les Germanors i Confraries Salesianes

Les Germanors i Confraries “salesianes”

Des de la seva relació amb l’Associació d’AA.AA. Salesians i juntament amb els components de la Família Salesiana o els de el Moviment Salesià, participen en l’elaboració del Projecte pastoral salesià local, de la seva posada en pràctica i la seva revisió.

A través del vocal o responsable corresponent, juntament amb el Consiliari / Capellà, orienten, planifiquen i fan possible la participació dels joves de la Germandat en el Moviment Juvenil Salesià de la localitat, buscant sempre l’harmonització amb les iniciatives pròpies d’aquesta.

Promouen i viuen una devoció mariana d’acord amb les orientacions i ensenyaments eclesials i d’acord amb l’esperit salesià on la presència de Maria, com Auxiliadora de l’Església i del Poble de Déu, és referència pastoral i espiritual d’especial importància.

Elaboren i porten a la practica el seu propi Projecte Pastoral tot col·laborant en el desenvolupament dels Objectius i Línies generals de la Inspectoria, tenint present la programació de l’Associació Local d’Antics Alumnes de Don Bosco i dels altres grups als quals pertany, fent-ho extensiu a tots els confrares.

Participen, així mateix, en la preparació i celebració de Festes de l’Any Cristià (especialment Triduu Sacre i Pasqua), i de la Família Salesiana, incloent les celebracions dels propis Titulars,

III. La formació en les Germandats i Confraries Salesianes

 

Les Germandats i Confraries “salesianes”

Coneixen i utilitzen les actuacions formatives pròpies del Consell i la Junta Regional dels AA.AA. Salesians, com són els temes mensuals, les trobades anuals; els mitjans informatius comuns amb els AA.AA.de Don Bosco i la Família Salesiana en general, com són les revistes “Don Bosco en España” i el “Boletín Salesiano”; els butlletins informatius inspectoriales; i de forma especial aquells documents que per la seva especial rellevància salesiana o eclesial es destinin a tal fi.

Participen a través dels seus representants en les trobades anuals de Germandats i Confraries Salesianes, en els Consells Regionals d’AA.AA. i en la Trobada de Juntes de Grups de Família Salesiana.

Consideren d’especial importància la participació en EE.EE., convivències o jornades celebratives i formatives, locals o inspectorials, que puguin convocar-se i organitzar-se juntament amb els altres grups de Família Salesiana o per part de la pròpia Germandat.

Programen la formació inicial dels joves en col·laboració amb els Coordinadors del MJS, utilitzant els continguts i estructures de la Pastoral Juvenil Salesiana.

Tenen present en la seva formació els seus temes propis i donen, finalment, la rellevància merescuda als diferents moments de formació, sigui en el temps destinat a tal fi en sessions de Juntes Directives o de Govern, sigui en un altre tipus de reunions o amb motiu de les jornades destinades al culte dels Titulars de la Germandat.

 

  1. La caritat fraterna i la solidaritat en les Germandats i Confraries Salesianes

Les Germanors i Confraries “salesianes”

Fidels a l’origen de les pròpies Germandats i partícips de l’esperit salesià, col·laboren en projectes de solidaritat i ajuda als més pobres al costat d’institucions que dediquen els seus esforços a eradicar la pobresa i la marginació, especialment les eclesials (Càrites…) i salesianes. A aquest efecte coneixen i difonen els projectes que desenvolupa la “Fundación Proyecto Don Bosco” i l’ONG “Solidaridad Don Bosco”.

Viuen la relació fraterna amb els socis i confrares al llarg de tot l’any. Programen i organitzen trobades i convivències que facilitin la celebració de la fe així com la relació personal i amistosa entre els confrares i entre aquests i els altres components de la Família Salesiana.

Valoren l’austeritat i l’ocupació dels diners i altres recursos materials utilitzant criteris de sa equilibri i de caritat fraterna en els seus plantejaments i realitzacions concretes, harmonitzant el decor i la dignitat d’imatges, passos i estris propis de les Germandats, amb la senzillesa i l’absència d’ostentació en les seves manifestacions religioses.

 

También te puede interesar…