Innovació salesiana, un procés en continu creixement

26 desembre 2019

Potser pugui ser aquesta una frase que sintetitzi tot el procés de canvi que està experimentant l’escola salesiana a Espanya des del passat 2015. 

Aquest any, coincidint amb el bicentenari del naixement de Sant Joan Bosco, fundador d’aquesta Congregació, se celebra un Congrés Nacional de les 144 escoles salesianes que suposa l’inici d’un procés de reflexió amb la finalitat d’actualitzar la seva tasca educativa. Un procés enfocat a l’actualització, ja que els principis pedagògics de l’estil educatiu s’han de mantenir, però adaptant-los a les característiques de la societat d’avui i els seus joves.

En el marc d’aquesta tasca d’actualització a la primavera de 2019 es va celebrar un Congrés d’Escoles Salesianes de la Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia i Saragossa sota el lema “Junts som més”, amb l’objectiu d’assentar les bases dels actuals i futurs canvis metodològics des de l’humanisme cristià.

Un enfocament finalista

El punt de partida ha d’estar basat en el model de persona que generarà l’acció educativa. Doncs si bé és cert que la diversitat és una riquesa de la societat i l’escola, ha de tenir unes bases de desenvolupament que portin l’alumne a un autèntic creixement personal i professional perquè arribi a ser un “ciutadà feliç”. 

D’aquí que parlem d’enfocament finalista posant a l’alumnat en el centre de tot el procés educatiu generant experiències educatives memorables que construeixin biografies. 

La finalitat ha de ser un alumne que:

 • Es coneix, es valora, es cuida i desenvolupa hàbits saludables.
 • És capaç de comprendre el món que l’envolta, adaptar-se amb èxit a diferents realitats i als processos de canvi que s´hi puguin donar, des d’un enfocament creatiu, innovador i emprenedor, que li permet integrar-se al món laboral de forma constructiva.
 • Posseeix intel·ligència intrapersonal per gestionar les emocions, així com interpersonal per establir relacions i vincles afectius positius.
 • Té un adequat coneixement cultural que li permet interpretar el món amb sentit crític i participar en el seu desenvolupament mitjançant noves creacions culturals, artístiques i científiques.
 • És capaç de comunicar-se, treballar en equip i cooperar amb els altres per exercir una ciutadania global activa i compromesa, basada en els valors de convivència democràtics.
 • Desenvolupa i viu la seva interioritat, es planteja preguntes i elabora respostes personals que li permeten aclarir els seus valors i les seves creences.
 • Ha experimentat – Ha experimentat una comunitat educativa amb valors inspirats en l’Evangeli i ha tingut l’opció de trobar-se amb Jesús i descobrir a un Déu personal amb qui es pot relacionar.
 • Coneix i articula els principals continguts de la fe cristiana.
 • Viu la vida amb sentit vocacional, sent capaç de discernir amb un sentit ètic. Una vocació de servei a la societat de la qual en forma part.

 

Tenint cura i gaudint del procés

El focus de tot el projecte educatiu de l’escola salesiana ha d’estar dirigit a l’alumne com a resultat del procés educatiu. Així doncs, per a formar un determinat tipus de persona només és possible des d’una escola amb unes característiques determinades:

 • Inclusiva: acull a tots i atén cadascun tot procurant la seva promoció, prioritzant l’atenció als més desfavorits.
 • Que adopta un enfocament i sistema preventiu.
 • On l’alumnat és el centre de l’procés educatiu i les seves necessitats i desenvolupament.
 • Enfocada vers el desenvolupament integral de l’alumnat en totes les seves dimensions, d’acord amb la visió humana i cristiana de la vida.
 • On la metodologia, estructures, programes, recursos, ambient i persones estiguin enfocades a la missió i tenyides de valors evangèlics.
 • Que busca i afavoreix la participació activa de les famílies, principals responsables de l’educació integral de l’alumnat.
 • Que es basa en la participació activa dels educadors, que tenen un paper essencial a fer realitat en la pràctica el Projecte educatiu.
 • Que promou, a través de l’acompanyament, la maduresa, la formació i la competència dels seus educadors.
 • Que prepara per la vida: inserció social, formació professional …
 • Amb una formació social que orienti cap al compromís amb la millora de la comunitat.
 • Que promou que l’alumnat realitzi una síntesi fe-cultura-vida.

Atempta als reptes, oberta als canvis, promovent la innovació i actualització contínua, que utilitza llenguatges, recursos i pedagogia actuals i propers a la realitat del jove.

Per tot això la metodologia a seguir ha de ser d´acord amb la proposta educativa de les escoles salesianes, contribuint amb això al desenvolupament competencial de l’alumnat i ajudant-se de les TIC com a eines innovadores, ja que són les eines que preferentment utilitzaran els ciutadans de segle XXI i hem d’introduir-les en l’activitat escolar com avui ho  són el llapis, el paper i el guix.

 

Incloure experiències innovadores en cadascuna de les metodologies:

 • Aprenentatge cooperatiu i aprenentatge col·laboratiu
 • Aprenentatge dialògic / grups interactius
 • Pensament eficaç: rutines i destreses de pensament
 • Aprenentatge per Projectes i Tasques
 • Aprenentatge-Servei
 • Aprenentatge Basat en Problemes
 • Contracte didàctic. Racons de treball.
 • Gamificació – Ludificació.
 • Estudi de casos.

Com deia el propi Don Bosco, “sense confiança i amor no pot haver-hi una bona educació”, per això s’ha de mimar el procés per poder arribar a generar experiències educatives que construeixin biografies

También te puede interesar…

L’estiu sempre és especial si és salesià

L’estiu sempre és especial si és salesià

Comença el temps d’activitats estivals per a milers de destinataris amb els campaments de l’itinerari i les activitats dels centres juvenils com a atractiu principal. Les experiències formatives, de voluntariat, els exercicis espirituals i d’altres trobades nacionals completen l’ampli ventall d’opcions.

Gràcies, Ángel

Gràcies, Ángel

Ángel Asurmendi va ser nomenat com a nou Provincial de la Inspectoria Maria Auxiliadora, amb seu a Sevilla, per al sexenni 2018-2024.